top of page
Tera-Classic-logo.jpg

Tera Classic

《TERA CLASSIC》是根據擁有 2500 萬玩家的知名 MMORPG 《TERA(TERA:The Exiled Realm of Arborea)》重新打造而成,以精美的畫面、特效以及多采的玩法而風靡萬千game 迷。

bg3.jpg
N824.JPG
C005.JPG
IMG_1889.JPG
bottom of page